เสนอคณะกรรมการพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  Download

การรายงานผลการดำเนินงาน 60  Download

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  Download

คำกล่าวขอความเห็นชอบแผน 60-62  Download

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแผน ฯ   Download

ตัวอย่างรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น  (23 ก.พ.59)   Download

บัญชีประสานแผนพัฒนาตามโครงการพัฒนาของ อบต.โพนสูง  Download

บันทึกการประชุม Download

บันทึกการประชุมประชาคม-หมู่ที่-16-(พ.ศ. 60-62)  Download

บันทึกข้อความ Download

บันทึกข้อความจัดซื้อ จัดจ้าง  Download

ประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคม  Download

ภาพป้ายโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  Download

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง Download

ระเบียบวาระการประชุม  Download

ร่างแผนสามปี เสนอสภา  Download

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา,กรรมการาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี Download

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล  Download

สรุปผลโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น-60-62 1 Download

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ Download

 

image