สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

122wqw312

1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านดุง ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอบ้านดุง ประมาณ 4 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
  • ลักษณะภูมิประเทศ
ประเภทที่ 1 ดินบริเวณลูกคลื่นลานลาด เป็นดินลึกมีการระบายน้ำปานกลาง  ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง เนื้อดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนดินทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ ถึงต่ำมาก ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ควรจัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกอย่างถาวร โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกป่า หรือปลูกพืชไร่ หรือผลไม้ต่าง ๆ แต่ควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น  ผัก , ถั่วต่าง ๆ อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากจะมีการใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมและมีการจัดการที่ดีแล้ว ต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินที่ดีอีกด้วย เช่น การปลูกพืชตามแนวระดับและการทำขั้นบันได หรือคันดินในบริเวณที่อาศัยน้ำฝนสำหรับการเพาะปลูกเพราะมักประสบภาวะแห้งแล้ง
ประเภทที่ 2 ดินบริเวณที่ราบลุ่ม เป็นดินลึกมีการระบายน้ำเร็ว ความสามารถให้น้ำซึมผ่านช้า เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชั้นล่างเป็นดินร่วมเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย มีประมาณอินทรียวัตถุ ค่อนข้างต่ำถึงต่ำมาก ระดับความสมบูรณ์ต่ำ เหมาะสำหรับปลูกข้าวในฤดูฝน
จากสภาพพื้นดินของตำบลจะพบดินประเภทที่  2  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตตำบลโพนสูง โดย   ภาพรวมลักษณะภูมิประเทศของตำบลโพนสูง พื้นดินที่ทำการเกษตรส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย และมีน้ำเค็มใต้ดินสามารถทำอุตสาหกรรมนาเกลือได้บางพื้นที่ เช่น หมู่ที่ 1 , 9
  • ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป
  1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขต อบต.ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร
  2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ  ๑0 องศา
               1.4   ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสมแก่การเพาะปลูก  ทำนา ทำไร่  ทำสวน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่  ทำการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ  ข้าว  อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา นอกจากนั้นยังมีผลิตทางการเกษตรอื่น  ๆ  อีก  เช่น  พืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์,รับจ้างทั่วไป  เป็นต้น
 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ    
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แหล่งน้ำธรรมชาติมีขนาดใหญ่และมีน้ำตลอดปี คือลำห้วยทวน  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่แบ่งเขตเชื่อมต่อกับตำบลอื่น และมีความจำเป็นจะต้องสร้างสะพานเชื่อมทาง โดยประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้น้ำสายนี้เพื่อการอุปโภค บริโภค และยังมีบึงหนองเรือ ที่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ใจกลางตำบลโพนสูง ที่สามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี  รวมทั้งใกล้ถนนสายหลัก ในบ้านหนองแต้ ยังมีหนองคำปลาหลาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นกัน
–  ลำห้วย  15          สาย                         –  บึง         2            แห่ง
–  หนอง                     7            แห่ง
 
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
-ป่าเบญจพรรณ
          2.ด้านการเมือง/ การปกครอง
                    2.1 เขตการปกครอง ดังนี้
– ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
– ทิศใต้                   ติดต่อกับ ตำบลบ้านตาด , ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
– ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลบ้านม่วง ,  ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
– ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลบ้านดุง , ตำบลศรีสุทโธ , ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 
มีพื้นที่  ประมาณ  85.7  ตารางกิโลเมตร  หรือ 53,562  ไร่  2  งาน  มีหมู่บ้าน จำนวน ๑๗  หมู่บ้าน  ดังนี้
1.บ้านโพนสูงสวัสดี                         10.บ้านดงค้าพัฒนา
2.บ้านโพนสูงเหนือ                         11.บ้านปากดงเหนือ
3.บ้านโพนสูงใต้                             12.บ้านสุขสบาย
4.บ้านปากดง                                13.บ้านทุ่งโพธิ์ทอง
5.บ้านหนองแต้                              14.บ้านโพนสูงน้อย
6.บ้านโชคอำนวย                            15.บ้านโพนสูงสามัคคี
7.บ้านนาจาน                                 16.บ้านหนองแต้เหนือ
8.บ้านโนนสำราญ                            17.บ้านหนองข่า
9.บ้านฝาง
 
          2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 17 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 17 หมู่บ้าน รวมเป็น 34 คน
 
  1. ประชากร
  2.   มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,186 ครัวเรือน
  3. จำนวนประชากรทั้งหมด 11,297  คน   รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวน
ครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
สมาชิกสภา อบต.
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านโพนสูงสวัสดี
442
461
903
262
นายสุรชัย  โสภาลุน
นายธวัชชัย โยธาศรี
2
บ้านโพนสูงเหนือ
324
347
671
180
นายรำเพย  ดวงดุ
นายเรืองฤทธิ์ ไทยลำภู
3
บ้านโพนสูงใต้
308
318
626
192
นายวิรัตน์  ชีพจำเป็น
นายรณฤทธิ์ ดงยะโสภา
4
บ้านปากดง
499
500
999
240
นายสมศักดิ์ นามแก้ว
นายบุญเกิด  ช่างทำ
นายหมือ  ชื่นตา
5
บ้านหนองแต้
305
309
614
174
นายสุพัฒน์ คณะวาปี
นายแหลมทอง คณะวาปี
นายดวงตา ถาวงษ์กลาง
6
บ้านโชคอำนวย
350
395
745
213
นายชัชวาล  ทุ่งลาด
นายทองใส โนนแดง
นางนพวรรณ ศรีสุพัฒน์
7
บ้านนาจาน
466
453
919
231
นายณรงค์ บุดดาบุตร
นายสำเนา พิมพ์ทอง
นายสมพงษ์ ภูพวก
8
9
10
11
12
13
บ้านโนนสำราญ
บ้านฝาง
บ้านดงค้าพัฒนา
บ้านปากดงเหนือ
บ้านสุขสบาย
บ้านทุ่งโพธิ์ทอง
249
543
310
365
121
298
284
416
288
122
246
498
232
348
111
298
495
1,041
542
713
232
596
152
290
193
177
64
207
นายชาญชัย ศรีโนนยาง
นายสำเนียง สองพาลี
นายอำพันธ์ สุ่มมาตย์
นายอาทิตย์ นารินทร์รักษ์
นางปภาวี ชัยสุนทร
นางวรรณพร แก้วมาก
นายอิสระ โสเก่าข่า
นายวิชัย ฆ้องมีเสียง
นางวาสนา วงศ์ก่อ
นายสมยศ รสโสดา
นายประคอง โพธิสาเกตุ
นายสุชาติ ประจินัง
นายสมชาย ชัยสุนทร
นายสมหมาย บุญคง
นายทวี สีวะธรรม
นายระนอง รักภูมิ
นายประสิทธิ์ ใจอ่อน
14
บ้านโพนสูงน้อย
309
593
166
นายถาวร ดวงดุ
นายบุญค้ำ รักษาแก้ว
นายถาวร  พันธ์ชิน
15
บ้านโพนสูงสามัคคี
398
814
225
นายทินกร ม่วงมีรส
นายเยื้อน อ้วนเย็นดี
นายเสรี ประสงค์คำ
16
บ้านหนองแต้เหนือ
281
569
174
นางโสภาวรรณ อยู่สุข
นางอาภรณ์ อินทร์แสง
17
บ้านหนองข่า
118
240
106
นายไชยวาน อาษากิจ
นายสงวน สุวรรณไตร
นางบุญคาน เดชศิริ
รวม
5,690
5,622
11,312
3,246
(ข้อมูลจำนวนประชากร  ณ 3 เดือน สิงหาคม   2559  ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอบ้านดุง)