ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

      องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงยกฐานะจากสภาตำบลโพนสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  มกราคม 2539  มีนาย สุพับ  ขันทะหงษ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลโพนสูง เป็นประธานกรรมการบริหารเป็นคนแรกโดยตำแหน่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรกโดยตำแหน่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารทั้งหมด  30  คน จาก  10 หมู่บ้าน  วันที่ 3 พฤศจิกายน  2539  นายรณฤทธิ์  ดงยะโสภา  ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลโพนสูง  ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงคนที่ 2 โดยตำแหน่ง วันที่  10 มิถุนายน  2543  นายจันดี  สมหลง ได้รับเลือกตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงให้เป็นประธานกรรมการบริหารและในปี 2545              ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548 )  วันที่  18  กรกฎาคม 2547  คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงโดยตรงเป็นครั้งแรก  นายประมวล  ชีพจำเป็น ได้รับการเลือกตั้งเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ตั้งแต่วันที่  18  กรกฎาคม 2547  สถานที่เลือกตั้ง แรกเริ่มที่ทำการบริหารส่วนตำบลโพนสูง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ได้มีการถมดินปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์เป็นที่ทำการ  พ.ศ.2547  นายประมวล  ชีพจำเป็น            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้ขอมติจากสภา  เพื่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงหลังใหม่  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น   ได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  จำนวน  2,376,000  บาท  ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงตั้งอยู่ที่หมู่ 1   ถนนสายโพนสูง – บ้านดงเย็น ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง ริมบึงหนองเรือ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่   14  ธันวาคม  2548
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง    มีระยะห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  87  กิโลเมตร    และมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 646 กิโลเมตร  จังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดข่อนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดกาฬสินธุ์และ  จังหวัดหนองคาย  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงมีวิสัยทัศน์
“พื้นฐานพัฒนา  การศึกษาดี  มีรายได้ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นหน่วยงานราชการบริหารงาน       ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอบ้านดุง  ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นผู้บริหารสูงสุด  มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องโดยมี นายประจวบ   บุตรโพธิ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง